Zákon je možné chápať v dvoch rovinách. 

1. rovina – povinnosť liečby pacientov s HIV
2. rovina – zákonné povinnosti plynúce po zistení prítomnosti HIV. 

Povinnosť liečby pacientov HIV.
     Pacienti nie sú zo zákona povinní sa liečiť. Žiadna zákonná povinnosť neukladá infikovanému pacientovi podstupovať liečbu. Návšteva lekára a liečba je slobodná a dobrovoľná. Avšak iné pohlavné choroby (syfilis, kvapavka, mäkký vred) sú s poukazom na zákon č. 158/1949 Zb. povinne hlásené a povinne liečené. Ak Vám bolo diagnostikované HIV máte právo navštíviť lekára a informovať sa o liečbe a postupoch liečby. Hoc liečba nie je povinná, no môže Vám výrazne skvalitniť život a najmä predĺžiť život. 

Zákonné povinnosti plynúce po zistení prítomnosti vírusu HIV. 
     So zistením prítomnosti vírusu HIV sú spojené určité zákonné povinnosti, no aj morálne povinnosti. Ste povinný svojmu sexuálnemu partnerovi toto ochorenie oznámiť. Ste povinný pri každom styku použiť prezervatív! Nakoľko na slovensku platí právna úprava zakotvená v § 166 zákona č. 300/2005 Z.z. v nasledovnom znení:

§ 166
(1) Kto iného z nedbanlivosti vydá do nebezpečenstva nákazy vírusom ľudskej imunodeficiencie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) závažnejším spôsobom konania, alebo
b) na chránenej osobe.
(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.


Z uvedeného znenia zákona a po právnej analýze vyplýva, že každý, kto je nositeľom vírusu HIV pri sexe napĺňa skutkovú podstatu uvedenú v § 166 zákona č. 300/2005 Z.z. z pohľadu trestného. Avšak s pohľadom na vedu a výskum, chránený pohlavný styk pri ktorom je použitý prezervatív, nie je rizikovým. Avšak z pohľadu trestného práva sa riziko ohrozenia síce zmenšuje, ale nevylučuje. Avšak legislatíva je v tomto nejasná a preto nie je možné jednoznačne určiť kedy dochádza k naplneniu skutkovej podstaty. Preto sme ako OZ podali podnet na jednoznačný výklad zákona. Z morálneho pohľadu je povinnosť infikovaného pred každým sexuálnym stykom informovať sexuálneho partnera o svojej pozitivite! A každý človek má právo voľby a možnosti sa rozhodnúť či tento sexuálny styk prijme, alebo nie. 

Odporúčame si prečítať odborný článok na tému § 166 zákona č. 300/2005 Z.z. a vytvorte si Váš vlastný názor.