Každý pacient má práva na zdravotnú starostlivosť zakotvenú v ústave SR, ako aj v Charte práv pacienta.

Článok 40 ústavy SR hovorí nasledovné:

Čl.40
Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.

Charta práv pacienta prijatá dňa 11. Apríla 2001 sa pacientom zabezpečuje humánny spôsob ošetrovania a poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Zákon 576/2004 Z.z. o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti presne definuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

V zmysle platnej právnej úpravy je zdravotnícky personál povinný ku každému pacientovi pristupovať ako keby bol vysoko infekčný. Teda je povinný poskytovať zdravotnícku starostlivosť pre každého pacienta rovnako, nakoľko mnohí pacienti ani o svojich ochoreniach nevedia a teda môžu byť riziko nielen pre zdravotný personál, ale aj pre ostatných pacientov, ktorí prídu po infikovanom pacientovi. Zdravotný personál má nielen liečiť ale aj ochraňovať pred prenosnými ochoreniami.

Neošetrením pacienta, ktorí je nositeľom vírusu HIV sa zdravotnícky personál vystavuje riziku v podobe sankcií a trestov. Kontrolným orgánom vo veci poskytovania zdravotnej starostlivosti.