V každom zdravotníckom zariadení vzniká odpad. Či už je to odpad nebezpečný, teda infekčný odpad, alebo bežný odpad.

Medzi vysoko infekčný odpad sa v zmysle vyhlášky č. 284/2001 kategorizuje nasledovne:

Bežný odpad

 • Ostré predmety mimo ihiel. (Napríklad striekačky)
 • Odpady, ktorých zber a zneškodnenie nepodliehajú osobitým požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorázové odevy, plienky)
 • Liečivá okrem cytotoxických a cytostatiských liečiv.  
 • Odpady, ktorých zber a zneškodnenie nepodliehajú osobitým požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy
 • chemikálie, ktoré neobsahujú nebezpečné látky
 • Tento odpad sa zneškodňuje v zmysle príslušného zákona, teda nevyžaduje špeciálne nakladanie s odpadom.

Nebezpečný a vysoko infekčný odpad

 • Ostré predmety ako napríklad ihly
 • Časti tiel a orgánov vrátane krvných vreciek a krvných konzerv
 • Odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitým požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy
 • Chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky
 • Cytotoxické a cytostatické liečivá
 • Amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti
 • Odevy zdravotného personálu, ktoré boli zasiahnuté telesnými tekutinami pacientov sa ukladajú do vriec, ktoré sú najneskôr do 72 hodín transportované do čistiarne.

Tento odpad podlieha prísnej likvidácií v zmysle príslušného zákona. Likvidácia musí byť prísne kontrolovaná. Teda musí byť tovar spálený.

Biologický odpad musí byť v lete do 24 hodín, v zime najneskôr do 72 hodín zlikvidovaný!

Najväčšie ohrozenie je pre zdravotnícky personál, ktorý uvedený odpad hromadí a pripravuje na likvidáciu, preto musí byť maximálne opatrný pri manipulácii s týmto odpadom.

Riziko prenosu ochorení pre zdravotnícky personál:

 • 0,3 % u AIDS,
 • 30 % u hepatitídy typu B,
 • 4 % u hepatitídy typu C,
 • tetanus,
 • infekcie lokálne,
 • infekcie generalizované.